Menu

Nieuws

Nieuws en wetenswaardigheden over en in het verkeer in 2018 / 2019

Wat is er nieuw ; denk hierbij aan bv. Nieuwe verkeersborden.
Of heel actueel momenteel Het nieuwe rijbewijs ( met chip )

Wat te doen als men de Hulpdiensten hoort of ziet aankomen.
’Gepubliceerd op 07-03-2015 om 12:10

Deze link is naar alle waarschijnlijk heel handig voor alle weggebruikers.
Wat te doen of te reageren als je een Ambulance / Brandweer of een Politie auto aan hoort of ziet komen die optische en geluidssignalen voert.

https://www.zwaailichtensirene.nl/

‘Blinden in het verkeer worden te vaak genegeerd
’Gepubliceerd op 25-02-2015 om 11:10

KNGF Geleidehonden roept verkeersdeelnemers op om alerter te zijn op blinden en slechtzienden in het verkeer.
“De rood-witte herkenningsstok van blinden en slechtzienden met een geleidehond wordt regelmatig genegeerd.
Zeven van de tien geleidehonden-bazen hebben hier wekelijks of zelfs dagelijks mee te maken”, zo stelt de organisatie op basis van eigen onderzoek.
“Dit leidt tot gevaarlijke situaties, zoals auto’s die zonder pardon voorrang opeisen of verkeersdeelnemers die de blinde of slechtziende baas uitschelden.”
Uit onderzoek van de stichting blijkt dat driekwart van de respondenten in het verleden vervelende ervaringen meemaakte, omdat verkeersdeelnemers geen acht slaan op de opgeheven herkenningsstok.
“Ze krijgen commentaar naar de oren geslingerd of worden bijna aangereden, zelfs bij een zebrapad of verkeerslicht”, zo stelt directeur Ellen Greve. “Verbazingwekkend gezien de wettelijke verkeersregels.”

Onderzoek

De opgeheven witte stok met rode ringen geeft aan dat iemand met een visuele beperking over wil steken.
Maar volgens KNGF Geleidehonden wordt de stok te vaak genegeerd of niet opgemerkt.
Aanleiding voor een onderzoek was een incident een aantal weken geleden. Een blind persoon werd bij het oversteken met zijn hond op een zebrapad aangereden door een automobilist die slecht zicht had door de laagstaande zon. Hij belandde in het ziekenhuis.
“Hoewel er in deze situatie geen sprake was van opzet, symboliseert het wel de kwetsbaarheid van blinden en zeer slechtzienden in het verkeer.
Zij missen door hun visuele beperking vaak essentiële informatie om de situatie goed te kunnen inschatten.
Daarom is het van groot belang dat ziende verkeersdeelnemers hiermee rekening houden.”

Rijschool

Veel verkeersdeelnemers gaan er vanuit dat de geleidehond van een visueel gehandicapt persoon het verkeer inschat bij het oversteken, zo denkt het gros van de respondenten van het onderzoek.
“Dat is een vaak gehoord misverstand.
De hond leidt zijn baas naar de juiste plek om over te steken, maar de baas moet op gehoor en met eventueel restzicht het juiste oversteekmoment inschatten”, zo wordt aangegeven.
Zestien procent van de respondenten van het onderzoek stelden daarbij te merken dat een vervelende verkeerservaring negatieve invloed heeft op de samenwerking met de hond.
De stichting laat weten de uitkomsten van het onderzoek schrikbarend te vinden en roep verkeersdeelnemers dan ook op om rekening te houden met deze groep in het verkeer.
“En bij de rijschool leert de beginnende bestuurder alle regels in het verkeer, dus hier ligt de basis”, aldus KNGF.

Bebording maximumsnelheden uitgelegd in factsheets
Gepubliceerd op 26-11-2014 om 10:56

 Rijkswaterstaat heeft twee documenten  gepubliceerd waarin uitleg wordt gegeven over de  bebording voor maximumsnelheden.

Ook worden de vernieuwde hectometerborden van toelichting voorzien.
De factsheets moeten bij automobilisten onduidelijkheden over de verschillende gehanteerde maximumsnelheden op de Nederlandse wegen wegnemen.

Rijkswaterstaat hanteert vier snelheidslimieten: 100 km/u, 120 km/u en 130 km/u en overige maximumsnelheden. In Nederland is de maximumsnelheid 130 km/u, maar op verschillende snelwegen en op bepaalde tijden worden andere limieten gehanteerd.

Omdat over die verschillen bij veel automobilisten nog onduidelijkheid bestaat, heeft Rijkswaterstaat in twee factsheets alle feiten nog een keer op een rijtje gezet.

Maximumsnelheid

In de ‘Toelichting Verkeersborden’ geeft Rijkswaterstaat een overzicht van snelheidsovergangen en de verkeersborden die daarbij horen. Hiermee wordt inzicht gegeven in de manier waarop op de Nederlandse snelwegen met bebording rond maximumsnelheden wordt omgesprongen.

Om een einde aan de verwarring over maximumsnelheden  te maken, heeft Rijkswaterstaat volgens planning dit jaar nog 5.000 hectometerbordjes langs Nederlandse snelwegen vervangen. Op de hele kilometer worden bordjes voorzien van de geldende maxima. Om automobilisten over de nieuwe hectometerbordjes meer informatie te geven, publiceerde Rijkswaterstaat het document ‘Kijk op hectometerborden‘.

Een beperkte groep personen mag een verkeersboete -vanaf 225 euro- straks in termijnen betalen
4 nov 24, 2014


Verkeersboetes van 225 euro of hoger kunnen straks in meerdere termijnen worden betaald.

Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie kondigt in een brief aan de Tweede Kamer aan hiertoe de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, ofwel Wet Mulder, aan te passen.

Beperkte groep personen

De staatssecretaris heeft eerder dit jaar met minister Opstelten van Veiligheid en Justitie al de mogelijkheden voor termijnbetalingen uitgebreid voor een beperkte groep personen die hun verkeersboete wel willen, maar niet in een keer kunnen betalen en bij wie de inzet van dwangmiddelen (zoals gijzeling) zou leiden tot evident onredelijke situaties.

Aanpassing van de wet Mulder

Begin 2015 wordt de aanpassing van de Wet Mulder ingediend bij de Tweede Kamer, zodat straks – op een nog nader te bepalen ingangsdatum – gespreide betalingen voor iedereen mogelijk worden bij verkeersboetes van 225 euro of hoger. Met dit boetebedrag wordt aangesloten bij het Wetboek van Strafrecht, waarin hetzelfde minimumbedrag staat voor het toestaan van termijnbetalingen.

10 miljoen verkeersboetes  op jaarbasis

Jaarlijks worden ongeveer 10 miljoen verkeersboetes op grond van de Wet Mulder opgelegd. Hiervan wordt gemiddeld 95% in een jaar afgedaan, waarmee de tenuitvoerlegging van deze verkeersboetes succesvol is te noemen.
Betalingsbereidheid van verkeersboetes verder zal toenemen
De verwachting is dat met een meer algemene vorm van gespreide betaling de betalingsbereidheid en daarmee het inningspercentage van verkeersboetes verder zal toenemen. Uit onderzoek blijkt dat behoorlijk wat personen die eerder niet of niet geheel betaalden, door de gespreide betaling wel hun boete voldoen.

Ook kan zo een bezoek van de deurwaarder of eventuele vervolgstappen bij het innen van verkeersboetes, zoals buiten gebruikstelling van een voertuig of gijzeling, de betrokkene worden bespaard. Dit zorgt tevens voor besparingen in de uitvoering.

Alle financiële sancties moeten worden betaald

Uitgangspunt bij de inning van verkeersboetes is en blijft dat alle opgelegde financiële sancties moeten worden betaald. Het gaat immers om overtredingen die burgers hebben begaan, die de veiligheid in het verkeer in gevaar kunnen brengen en die vermijdbaar zijn.

Met de termijnbetalingen wordt tegelijkertijd tegemoet gekomen aan het belang van een maatschappelijk verantwoorde tenuitvoerlegging van de financiële sancties.

Kan ik een betalingsregeling treffen bij het CJIB?

Het CJIB staat slechts onder zeer strikte voorwaarden een betalingsregeling toe.
Via de link ‘Heeft mijn verzoek kans van slagen?’ leidt het CJIB u stap voor stap langs de voorwaarden die gelden om in aanmerking te komen voor een betalingsregeling. Volg deze stappen om te kijken of het voor u zinvol is een betalingsregeling aan te vragen.

Reflector: Roel Leemberg/61047-2411.1300/MO.14-bron: Lecomcept

RDW gestart met uitgifte nieuw rijbewijs met chip 
Gepubliceerd op 18-11-2014 om 11:20

De RDW is gestart met de uitgifte van          aangepaste rijbewijzen.                                    De nieuwe exemplaren met chip en                andere vormgeving zijn beter beveiligd        en moeilijker na te maken, zo wordt              gesteld.

“Oude rijbewijzen blijven gewoon geldig tot de datum die op het rijbewijs staat”, zo verduidelijkt de RDW. “En het aanvraagproces en de kosten voor het nieuwe exemplaar blijven hetzelfde.”

Het nieuwe rijbewijs heeft verschillende moderne echtheidskenmerken. Zo is op bepaalde plekken van de kaart reliëf te voelen en is er een opvallend doorzichtig rond venster aangebracht. Ook zit er een hologram op dat van kleur verandert als het rijbewijs gekanteld wordt. Met een QR-code kunnen opsporingsautoriteiten in de toekomst bij controle de chip van het rijbewijs sneller en foutloos uitlezen.

Chip

De chip in het nieuwe rijbewijs is vanaf de buitenkant niet zichtbaar. Er staan dezelfde gegevens op die ook op het rijbewijs te lezen zijn. Uitlezen is alleen mogelijk met de eenregelige cijfer- en/of letterreeks die op de voorkant van het rijbewijs staat”, zo laat de RDW weten.
Rijbewijsbezitters krijgen vanzelf met het nieuwe rijbewijs te maken. De RDW geeft nu enkel nog de nieuwe exemplaren uit. Houders van een rijbewijs zijn niet verplicht tot inwisselen, maar omdat het rijbewijs tien jaar geldig is, zullen eind 2024 alle rijbewijshouder in het bezit zijn van de vernieuwde versie van het document.

Rijbewijs

Het nieuwe rijbewijs stond oorspronkelijk al voor begin deze maand op de planning, maar de RDW besloot de testfase te verlengen, waardoor de aangepaste rijbewijskaart opnieuw uitgebreide keuringen kon ondergaan. Nu de testfase voorbij is, worden de nieuwe exemplaren door alle gemeenten in Nederland uitgegeven.

De RDW heeft de app ‘RDW Rijbewijs‘ gelanceerd, waarmee een aantal echtheidskenmerken zichtbaar wordt gemaakt. Zo wordt bijvoorbeeld met UV-licht aan de voorkant een verkeerslicht zichtbaar en aan de achterkant een afbeelding van een weg. De app is te downloaden via de App Stores.


SWOV: rotonde is veiligste kruispunt-type in het verkeer

Gepubliceerd op 14-11-2014 om 10:00

Rotondes zijn de veiligste kruispunt-types voor het Nederlandse verkeer, zowel binnen als buiten de bebouwde kom. Dat stelt Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) in het rapport ‘Naar meer veiligheid op kruispunten’. Rotondes kennen aanzienlijk minder zogenaamde ‘conflictpunten’ dan bijvoorbeeld viertakskruispunten en maken dat het aantal letselongevallen lager uitvalt dan bij kruispunten met verkeerstekens of -lichten.

Na de rotonde heeft de kruising met voorrangsregeling de voorkeur, zo laat de SWOV weten. Verkeerslichten op een kruispunt zijn volgens de onderzoekstichting over het algemeen het minst aan te raden. De T-splitsing binnen de bebouwde kom is daarop overigens een uitzondering: daar wordt de verkeersveiligheid juist bevorderd door verkeerslichten.

Kruispunt

Van de ernstig gewonde verkeersslachtoffers, valt 44 procent op een kruispunt. Ruim twee derde daarvan valt binnen de bebouwde kom, aldus de SWOV. De grootschalige aanleg van rotondes is dan ook een belangrijke mijlpaal in de aanpak van onveiligheid op kruispunten, zo laat de stichting in haar rapport weten. “Niet elk kruispunt kan echter worden omgezet in een rotonde, bijvoorbeeld door te veel passerend verkeer, ruimtegebrek of kosten.”

Met het SWOV-rapport moeten wegbeheerders de keuze voor een bepaald type kruispunt beter kunnen afwegen. “De huidige handboeken voor wegontwerp bevatten daartoe nog geen kader”, zo valt in het document te lezen. In het rapport wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met de capaciteit, soorten wegen, binnen en buiten de bebouwde kom en de samenstelling van het verkeer.
Verkeer SWOV pleit in het rapport voor meer uniformiteit in kruispunten. “Uniformiteit is voor veilige kruispunten net als voor andere verkeersvoorzieningen van groot belang. Daardoor weten verkeersdeelnemers eerder welke verkeerssituatie zij mogen verwachten en hoe zij zich dienen te gedragen. Op dit moment zijn kruispunten nog onvoldoende uniform vormgegeven”, zo wordt gesteld.

Bron : Verkeerpro.nl
Bron : Reflector.nl